REGULAMIN KONKURSU
”Jestem Kobietą i dbam o Rodziców”

 

I. Nazwa Konkursu.

1.1. Konkurs jest urządzany pod nazwą ”Jestem Kobietą i dbam o Rodziców” (dalej „Konkurs”).

 

II. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs.

2.1. Organizatorem Konkursu jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.252.500 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

2.2 Sponsorzy Konkursu:

 

1) Monika Kosieniak-Stawowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MONIKA KOSIENIAK-STAWOWIAK THE SECRET SOAP STORE, ul. Grabska 23, 32-005 Niepołomice, NIP 944 147 3695, REGON 351322588;

2) "NOVASOL - POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Mickiewicza 12 lok 3, 70-384 Szczecin, wypisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie pod nr 0000122025,  REGON: 810210992, NIP: 8510209683;

3) Słoneczny Zdrój Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko-Zdrój  wypisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem  0000317033,  REGON: 260262030, NIP: 6551937906;

 

4) Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419430, kapitał zakładowy 3 510 300 000 zł. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 527-10-37-727, REGON 011307968.

 

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IV. Definicje.                   

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

a) Konkurs – znaczenie nadano w pkt 1.1.

b) Sponsor - znaczenie nadano w pkt 2.2.

c) Strona Konkursu - strona internetowa www.kobieta.diag.pl, kobieta.diag.pl, www.kobieta.diagnostyka.pl, kobieta.diagnostyka.pl, www.facebook.com/badania.z.usmiechem  https://www.facebook.com/Diagnostyka.dla.Twojej.ciazy

d) Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.

e) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

f) Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca warunki wskazane w pkt. 5.1.

g) Okres Konkursu - okres od godziny 00.00.00 dnia 01.09.2015 roku do godziny 23.59.59  30.11.2015 roku, podczas którego możliwe jest zgłoszenie do Konkursu.

h) Zadanie Konkursowe – dokończ zdanie (maksymalnie 150 znaków ze spacjami) „„Dlaczego biorę udział w kampanii”? z zastrzeżeniem, iż dokończenie zdania musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

i) Zgłoszenie Konkursowe – aplikacja zawierająca formularz umożliwiający zgłoszenie Uczestnika do Konkursu, dostępny na stronie Konkursu, składający się z następujących części:

 • Imię i Nazwisko;

 • aktywny adres e-mail;

 • miasto;

 • Zadanie Konkursowe;

oraz następujące oświadczenia:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych zgodniez ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926).

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora i spółek należących do Grupy Diagnostyka zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.);

 • Akceptuję Regulamin Konkursu.

 

j) Laureaci – zwycięzcy Konkursu.

k) Bon na badania dla kobiety dojrzałej -  oznacza dokument uprawniający Uczestnika konkursu do Zlecenia w Punktach Pobrań Organizatora wykonania następujących badań: Morfologia krwi (pełna), OB, Kwas Moczowy, Glukoza, Kreatynina, GGTP, ALT, TSH, Cholesterol całkowitym, Estradiol, Wapń całkowity, Fosfor nieograniczony, Ca-125, Ca 19-9, Ca 15-3 za kwotę 70  zł w terminie do 31.12.2015 r.  

 

l) Bon na badania dla mężczyzny dojrzałego - oznacza dokument uprawniający Uczestnika konkursu do Zlecenia w Punktach Pobrań Organizatora wykonania następujących badań: Morfologia krwi (pełna), OB, Kwas Moczowy, Glukoza, Kreatynina, GGTP, ALT, TSH, Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), Testosteron, Ca 19-9, PSA całkowity za kwotę 70 zł w terminie do 31.12.2015 r.

V. Zasady prowadzenia Konkursu.

5.1. W Konkursie może wziąć udział każda kobieta, która:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończyła 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona,

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,

d) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Sponsora,  a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i je akceptuje oraz zaakceptował oświadczenia, o których mowa w Zgłoszeniu Konkursowym oraz potwierdza, że Zadanie Konkursowe nie narusza obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Zadanie Konkursowe jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu.

5.3. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Konkursie, Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki opisane
w pkt. 5.1 zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie,

b) wykonania Zadania Konkursowego,

e) dokonania Zgłoszenia Konkursowego poprzez kompletne i poprawne wypełnienie formularza, w tym zaznaczenie zgód
w zgłoszeniu.

5.4. Zgłoszenia nieprawidłowe, tzn. niespełniające warunków określonych w Regulaminie, jak i nie związane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu, wysłane po terminie oraz takie, w których nie zaakceptowano oświadczeń wskazanych w Zgłoszeniu Konkursowym, nie będą brały udziału w Konkursie.

5.5. Każdy Uczestnik, który w Okresie Konkursu dokona prawidłowego zgłoszenia będzie uprawniony do pobrania:

Bonów  wskazanych w pkt IV litera k, l  które będą  uprawniały do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w IV lit k,l w terminie do 31.12.2015 r. z zastrzeżeniem, iż:

 • Każdy Uczestnik może pobrać jednorazowo bon, o których mowa w pkt IV lit k i l;

 • Pobranie bonu następuje ze strony internetowej wyświetlającej się po wypełnieniu Zgłoszenia konkursowego lub na podstawie linka otrzymanego na adres wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym;   

 • Zestaw badań analitycznych objętych bonem wskazanym w pkt IV lit k jest sugerowany przez Organizatora dla mężczyzn, którzy ukończyli 50 rok życia,

 • Zestaw badań analitycznych objętych bonem wskazanym w pkt IV lit l jest sugerowany przez Organizatora dla Kobiet które ukończyły 50 rok życia.

 

VI. Czas trwania Konkursu – Okres Konkursu.

6.1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w Okresie Konkursu.

 

VII. Nagrody w Konkursie:

7.1.  W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 a)  Voucher na 1 tygodniowy pobyt dla 4 osób  w obiekcie wakacyjnym z oferty NOVASOL w wybranym kraju i  w wybranym terminie w 2016 roku wartości 4.000 zł brutto. Nagroda może zostać zrealizowana do końca 2016 roku (nagroda nie obejmuje nie wliczonych w cenę najmu kosztów dodatkowych oraz dojazdu na miejsce, nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny oraz nie może zostać przekazana osobom trzecim).
b) 2 Vouchery na 13-dniowy pobyt dla 2 osób „Pakiet medyczny Plus”, każdy pakiet będzie obejmował 13 noclegów, pokój o podwyższonym standardzie, śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje w formie bufetu z lampką wina,  codziennie lunch, bezpłatne indywidualne konsultacje lekarskie, 5 zabiegów leczniczych /dla jednej osoby na dobę/ przepisanych wg wskazań lekarza (z wyłączeniem masażu klasycznego 60-minutowego) o wartości 7.800 zł brutto każdy.
c) 3 sztuki IPAD - IPAD AIR 2 4G 16 GB o wartości 2.730,89 zł brutto każdy;

d) 20 sztuk zestawów prezentowych kosmetyków, każdy zestaw o wartości 150 zł brutto.

7.3. Wszystkie zgłoszenia nadesłane w Okresie Konkursu będą oceniane przez Organizatora.

7.4. Nagrody w Konkursie będą przyznawane według następujących zasad:

- Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora;

- Komisja sporządzi listę 36 zwycięskich zgłoszeń, kierując się następującymi przesłankami:

 • twórczy charakter,

 • atrakcyjność Zadania Konkursowego,

 • oryginalność Zadania Konkursowego,

 • możliwość wykorzystania Zadania  Konkursowego w akcjach profilaktycznych Organizatora,

 • zgodność Zadania Konkursowego  z warunkami opisanymi w pkt. IV  lit h.

7.5. Na podstawie listy zwycięskich zgłoszeń Komisja przyzna nagrody, o których mowa w 7.1 z zastrzeżeniem, iż osoba znajdujące się na miejscu pierwszym otrzyma nagrodę opisaną w pkt 7.1 a, osoby znajdujące się na miejscu od 2 do 3  włącznie otrzymają nagrody opisane w pkt 7.1 b, osoby znajdujące się na miejscu od 4  do 6 włącznie otrzymają nagrody opisane w pkt. 7.1 c, osoby znajdujące się na miejscu od 7 do 26 włącznie otrzymają nagrody opisane w pkt. 7.1 d.

 

7.6. Wszystkie nagrody zostaną przyznane z zastrzeżeniem dopełnienia zapisów Regulaminu.

7.7. Za przekazanie nagród Laureatom odpowiedzialny jest Organizator.

 

VIII. Sposób i termin ogłaszania wyników.  

8.1. Wyniki Konkursu będą opublikowane na Stronie Konkursu i będą dostępne od dnia 15.01.2016 r. Lista zawierać będzie imię, pierwszą literę nazwiska, miasto oraz rodzaj przyznanej nagrody.

8.2. Laureat, którego Zgłoszenie Konkursowe spełnia warunki Regulaminu, zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu Konkursowym do 15.01.2016 r.

8.3. Uczestnik, który otrzyma informację o nagrodzie musi przesłać zwrotnie w terminie do 31.01.2016 r. na adres Organizatora następujące dane i dokumenty:

1. imię, nazwisko oraz numer telefonu, przesłane w Zgłoszeniu Konkursowym,

2. adres zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia.

8.4. Do każdej z Nagród, o których mowa w pkt 7.1. zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne, na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego  podatku dochodowego. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda nie przysługuje.

8.5. Zwycięzca traci prawo do dodatkowej nagrody w przypadku:

a) nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie zwrotnych informacji z danymi umożliwiającymi wydanie i dostarczenie nagrody zgodnie z pkt 8.2,

b) niedopełnienia innych warunków Regulaminu.

8.6. W każdym z tych przypadków Organizator powiadomi o fakcie utraty prawa do nagrody poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu Konkursowym. W takim wypadku zmienia się pozycja Uczestnika Konkursu na liście zwycięskich zgłoszeń, a Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania nagrody Uczestnikowi nie znajdującemu się na liście zgodnie z pkt 7.4.

 

IX. Dane osobowe:

9.1. Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.

9.2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na:

-  przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926);

- otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora i Spółek należących do Grupy DIAGNOSTYKA zgodnie z ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.);

9.3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania
i usuwania.

 

X. Prawa autorskie.

10.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że posiada prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w  związku z wykonaniem Zadania Konkursowego.

10.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że nadesłanie utworu jako wykonanie Zadania Konkursowego nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

10.3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia
i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem,
w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi
z naruszenia przysługujących im praw.

10.4. Laureaci w chwili otrzymania nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, przenoszą na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego w następującym zakresie:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

 • wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

 • wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnym – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej.

10.5. Laureaci w chwili otrzymania nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, udzielają Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji Zadania Konkursowego na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.

Powyższe zezwolenie upoważnia Organizatora do udzielania dalszych zezwoleń osobom trzecim w przypadku przeniesienia na takie osoby trzecie autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego.

 

XI. Odpowiedzialność.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne w szczególności związane z działaniem dostawców  usług internetowych.

 • W przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia przez Uczestnika praw autorskich lub innych praw osobistych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawy Organizatorowi Konkursu wszelkich szkód.

 • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 • Facebook Classic
 • Google Classic
Diagnostyka Badania Medyczne

Diagnostyka sp. z o.o. - All rights reserved